İmar Hukuku

İmar hukuku, planlı, sağlıklı ve çevre şartlarına uygun yaşam alanlarının oluşturulması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere çok sayıda mevzuatı içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır.

Bir bölgede idareler tarafından imar planı ve parselasyon çalışması yapıldığında, vatandaşların arazilerinin niteliğinde, sınırlarında ve metrekarelerinde önemli değişiklikler olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, imar planı ve parselasyon çalışmasıyla vatandaşın arazisine doğrudan müdahale edilmektedir.

Ayrıca, parselasyon çalışması bittikten sonra eski tapular iptal edilerek vatandaşa yeni imar tapuları verilmektedir. Sonrasında ise yeni oluşan bu arsalarda ruhsat alarak inşaat yapmak mümkün hale gelmektedir. İnşaat mimari projesine uygun olarak tamamlandığında ise yapı kullanma izin belgesi (iskân) verilmektedir.

İnşaat yapımı süreci içerisinde mimari projeye aykırı veya tamamen ruhsatsız inşaat yapılması halinde ise; belediye veya il özel idaresi tarafından yıkım ve imar para cezası verilmekte ve aynı zamanda imar kirliliği suçu nedeniyle de Asliye Ceza Mahkemesinde davası açılmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde dönem dönem imar affı yasaları çıkmaktadır. Bunlardan ilki ve 1980’li yıllarda 2981 sayılı Kanun’la getirilen İmar Affıdır. İkincisi ise, 2018 yılında getirilen İmar Barışı düzenlemesidir. Başlangıçta herkesi mutlu eden bu Kanunlar, daha sonra yıllarca süren davaların ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Tüm bu alanlarda çıkabilecek sorunları anlamak ve çözüm üretebilmek için İmar Hukuku alanında özel bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve Mahkemelerin imar davalarında verdikleri kararları yakından takip etmek gerekmektedir.

İmar ve Hukuk Ekibi olarak, İmar Hukuku alanında uzman ve tecrübe sahibi olan ekibimizle vermekte olduğumuz hukuki hizmetler şöyledir;

  • Her ölçekte imar planları ve değişiklikleri ile ilgili davalar,
  • Parselasyon (18 uygulaması) planlarından kaynaklanan davalar,
  • İfraz ve tevhit işlemlerinden kaynaklanan davalar,
  • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinden kaynaklanan davalar,
  • İnşaatın mühürlenmesi, yıkımı ve imar para cezası verilmesi işlemlerine karşı açılacak davalar
  • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında tesis edilen işlemlere karşı açılacak davalar,
  • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar,
  • Kentsel Dönüşüm mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan davalar,
  • Gecekondu mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan davalar.