İmar Affı ve İmar Barışı

İmar Affı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılar için 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 sayılı sayılı Kanun ile getirilen af düzenlemesini ifade etmektedir. 2981 sayılı Kanun uyarınca, hazine ve belediye arazileri üzerinde bulunan yapılar için “Tapu Tahsis Belgesi” verilmiştir. Tapu tahsis belgesi, ileride tapu almaya esas bir belge yerine geçmekte ve aynı zamanda gecekondunun yıkımına da engel olmaktadır. Özel mülkiyette bulunan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar için ise Ruhsat veya Yapı Kullanmaz İzin Belgesi verilmiştir.

2981 sayılı Kanun 1984 yılında yürürlüğe girdiği halde, bu Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar henüz sona ermemiştir. Tapu tahsis belgesi aldığı halde henüz tapusunu alamayan çok sayıda gecekondu sahibi bulunmaktadır. 6306 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddeleri uyarınca, 2981 sayılı Kanun 31.05.2023 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Ancak bu Kanun yürürlükten kalksa dahi, tapu tahsis belgesi sahiplerinin hakları devam edecektir.

İmar Barışı ise; ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesiyle getirilen düzenlemeyi ifade etmektedir. İmar barışı düzenlemesinde İmar Affından farklı olarak, yapının hazineye, belediyeye veya özel mülkiyette olup olmadığına bakılmaksızın tüm yapılar için Yapı Kayıt Belgesi isimli belge verilmiştir.

Başlangıçta büyük bir sevinç kaynağı olan imar barışı düzenlemesi şimdilerde ise çok sayıda sorunun ve davanın sebebi haline gelmiştir.

İmar ve Hukuk olarak, 2981 sayılı Kanun’dan kaynaklanan davalarda önemli tecrübesi ve birikimi olan hukukçular bulunmaktadır. Bu birikim sayesinde, imar barışı başvuruları döneminde sahada verdiğimiz doğru danışmanlıklar sayesinde müvekkillerimiz, bugün milyonlarca kişinin yaşadığı sorunları yaşamamaktadır.

İmar ve Hukuk olarak İmar Affı ve İmar Barışı alanında verdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin işlemlere dava açılması
 • Tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmemesine ilişkin işlemlere karşı dava açılması
 • Tapu tahsis belgesi sahiplerinin uğradıkları zararların tazmini için dava açılması
 • Yapı Kayıt Belgesinin iptaline ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlemlerine karşı dava açılması
 • Yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinden sonra verilen yıkım ve imar para cezasının iptali için dava açılması
 • Hazine veya belediye arazilerinin imar barışı kapsamında satış talebinin reddine ilişkin işlemlere karşı dava açılması
 • Hazine veya belediye taşınmazlarının satışı için belirlenen yüksek bedele karşı dava açılması
 • Fazladan ödenen yapı kayıt belgesi bedelinin iade alınması
 • Yapı Kayıt Belgesi alan işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemlere karşı dava açılması
 • Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde imar barışının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi neticesinde, bu bölgede yapı kayıt belgesi sahiplerinin ödedikleri bedellerin iade alınması ve uğradıkları zararların tazmini
 • Hisseli taşınmazlarda diğer hissedarların muvafakati olmadan alınan yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi için dava açılması
 • Binaların ortak alanları hakkında diğer kat maliklerinin muvafakati olmadan alınan yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için dava açılması
 • Sit alanı, mera, orman gibi özel kanunlara tabi alanda olması nedeniyle yapı kayıt belgesi geçersiz sayılan yapı kayıt belgesi sahiplerinin ödedikleri bedellerin iade alınması ve uğradıkları zararların tazmini