Turizm Hukuku

Turizm Hukuku çok yönlü bir hukuk dalıdır. İmar ve Hukuk olarak bu hukuk dalının idari yargının görev alanına giren konularda hizmet sunmaktayız.

Turizm faaliyetlerin en önemli ve en etkili sonuçlarından biri, ülkelere önemli ölçüde gelir getirici bir özelliğe sahip olmasıdır. Özellikle hızla kalkınmak isteyen ülkelerin karşılaştığı ekonomik güçlüklerin aşılmasında turizm gelirlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de turizm faaliyetlerinin artması için turizm yatırımcısını teşvik edici yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemelerin en önemlileri şunlardır:

  • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu
  • Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
  • Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Hukuku’nun idari yargının görev alanına giren kısmında uzman olan ekibimiz, hangi kamu taşınmazlarının turizm yatırımcılarına tahsis edilebileceği, ön izin, turizm yatırım belgesi, kesin tahsis, irtifak hakkı kurulması, kiralama, kullanma izni, turizm işletme belgesi gibi işlemlerin ne anlama geldiği, bu işlemlerin iptal edilmesi halinde hangi hukuki yollara başvuru yapılabileceği konularına hakimdir ve bu alandaki Danıştay içtihatlarını yakından takip etmektedir.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri “İvedi Yargılama Usulü” hükümlerine tabi tutulmuş ve dava açma süresi başta olmak üzere yargılama usulü hakkında da özel hükümler getirilmiştir.

Öncelikli hedefimiz verdiğimiz doğru hukuki danışmanlık sayesinde, turizm yatırımcısının ileride karşılaşılabileceği olası riskleri, davaları ve yaptırımları en aza indirgemektir.

İmar ve Hukuk olarak Turizm Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz:

  • Kamu taşınmazlarının turizm yatırımcısına kesin olarak tahsisi yapılmadan önce verilen Ön İznin iptaline ilişkin işleme karşı dava açılması
  • Turizm Yatırım Belgesinin iptaline ilişkin işleme karşı dava açılması
  • Kamu taşınmazlarının turizm yatırımcısına kesin olarak tahsisi, kiralanması veya kullanma izninin iptaline ilişkin işlemlere dava açılması
  • Kamu taşınmazlarının turizm yatırımcısına tahsisi sürecinde istenen ön izin bedeli, ağaçlandırma ve ağaçlandırma bakım bedeli, kira, irtifak hakkı veya kullanma izin bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri, sosyal ve teknik altyapıya katılım payı gibi bedellerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Turizm işletme belgesinin iptaline ilişkin işleme karşı dava açılması
  • Turizm işletme belgesinin devri talebinin reddine ilişkin işlemlere karşı dava açılması
  • Turizm işletme belgesinin türünün ve sınıfın değiştirilmesi işlemlerine (5 yıldızlı otelin 4 yıldızlı otele dönüştürülmesi gibi) karşı dava açılması