ilave imar para cezasının iptali

Pergola ve Sundurma Ruhsata Tabi Midir?

 

GİRİŞ 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri belediyeden veya il özel idaresinden ruhsat almadan pergola ve sundurma yapılıp yapılamayacağıdır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde pergola ve sundurmanın tanımı yapılmıştır. Bu maddeye göre;

 • Pergola : Bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla terasta, hafif yapı malzemelerinden dikme ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşil bitki örtüsü sardırılabilen, etrafı açık, yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılar,
 • Sundurma : Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için yapı yaklaşma mesafesini ihlal etmemek kaydıyla, binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan üç tarafı açık örtüler olarak tanımlanmıştır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen İnşai Faaliyetler” başlıklı 59. maddesinde de; “Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir. hükmü yer almaktadır.

Yargı kararlarında pergola ve sundurma kavramları birbirinin yerine kullanılmakta, her iki imalat için de aynı ilkeler esas alınarak karar verilmektedir.

Danıştay kararlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere, kural olarak pergola ve sundurma yapımı ruhsata tabi değildir. Bununla birlikte pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilmesi için; “Genel olarak İmar Kanunu’nda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması, dolayısıyla kapalı alan oluşturmayacak şekilde, etrafı açık, gölgelik amacına yönelik olarak ve bina cephesini değiştirmeyecek şekilde, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış olması gerekmektedir.”[1]

Fakat bazı kararlarda, pergola veya sundurma olarak isimlendirilse dahi, Yönetmelikte ve yargı kararlarında aranan şartları taşımayan imalatların ruhsata tabi olduğu ve haklarında yıkım ve imar para cezası uygulanabileceği kabul edilmektedir.

Bu yazımızda, pergola ve sundurmanın herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için taşıması gereken niteliklerin ne olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususları inceleyeceğiz.

 

I. KULLANILAN MALZEME

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, pergola ve benzerlerinin ruhsata tabi olmadığı düzenlenmiş ve yargı kararlarında da yönetmelikteki tanımına uygun inşa edilen sundurma ve pergola benzeri imalatların ruhsat gerektirmediği kabul edilmiştir. Bu hususları göz önüne aldığımızda ruhsata tabi olmayan pergola ve sundurmanın niteliğinin belirlenmesinde öncelikle yukarıda yer verdiğimiz Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki tanımları esas almak gerekmektedir.

Yönetmelikte pergola ve sundurmanın tanımı yapılırken “hafif malzeme kullanılması” gerektiği belirtilmiştir. Hafif malzeme kullanılmasının şart koşulmasında, ana yapının taşıyıcı unsurunun etkilenmemesi ve ilave bir inşaat alanı kazanılmaması amaçlanmaktadır. Ruhsat gerektirmemesi nedeniyle idarenin herhangi bir denetimine tabi olmayan imalatın taşıyıcı sistemi etkilemeyecek ve alan kazanımı sonucunu doğurmayacak nitelikte malzemeden yapılmasının öngörülmesi makul ve yerindedir.

Yönetmelik pergola ve sundurma imalatında kullanılacak malzemeye bir sınırlama getirmemiş, malzemenin genel niteliğini ve kullanım amacını belirtmekle yetinmiştir.  Yargı kararlarında da hangi malzemelerin kullanılacağı konusunda katı bir yaklaşım sergilenmemekte, somut olayın özelliğine göre kullanılan malzemenin niteliği ve hangi amaçla kullanıldığı esas alınarak karar verilmektedir.

Danıştay kararlarında; taşıyıcı sistemi ahşap malzemeden, üzeri hafif ve basit malzeme ile örtülen sundurma[2]; mimari projesinde “üzeri herhangi bir malzeme ile kapatılmayacaktır” şerhi bulunsa da üstü tamamen kapatılmayıp, üstüne açılır kapanır sistem yapılan pergola[3]; demir profil ayaklar ve yine demir profiller üzerine ahşap malzeme ile yapılan, üstünün de polikarbonat v.b polyester malzeme ile kapatılan sundurma[4] diğer şartları taşıdıkları takdirde ruhsat gerektirmeyen imalat olarak kabul edilmişlerdir.

Yine pergola/sundurmanın üzerinin kiremit çatı örtüsü ile kaplanmasının ruhsat gerektirmediği yönünde çok sayıda yargı kararı mevcuttur.[5]

Hatta, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu altı adet 18 cm ebadında beton kolon dikilerek yapılan 37.5 m² büyüklüğündeki imalatın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla yapıldığı, etrafının açık olup kapalı alan oluşturmadığı ve bu haliyle ana yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen pergola niteliğinde olduğu gerekçesiyle ruhsata tabi olmadığına karar vermiştir.[6] Söz konusu yargılamada, ilk derece mahkemesi; etrafı açık olsa da beton kolonlu pergolanın yapı niteliğini taşıdığı, ruhsata tabi olması için “bina” niteliğinde olması gerekmediği ve “yapı” niteliğindeki bu imalatın ruhsat gerektirdiği yönündeki hükmünde direnmiş ve bu direnme neticesinde dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; her ne kadar etrafının açık olmasının yapı niteliğini ortadan kaldırmayacağı konusunda ilk derece mahkemesiyle hemfikir olsa da; beton kolonlar üzerine imal edilen pergolanın, yönetmelikle özel olarak ruhsattan müstesna tutulması ve bu istisnadan yararlanmak için aranan şartları taşıması durumunda  3194 sayılı Yasanın 5.maddesindeki “yapı” tanımı kapsamında kabul edilmemesi gerektiğini ve pergole nitelikli imalatın ruhsata tabi olmadığına hükmetmiştir.

Görüldüğü üzere pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olup olmadığı hususunda, yapımında kullanılan malzemenin niteliğinden çok, yönetmelikte belirlenen; yağmur ve güneşten koruma amacının dışına taşmaması, kapalı alan oluşturmaması ve ana yapının taşıyıcı unsurlarını etkileyecek şekilde imal edilmemesi belirleyici olmaktadır.

 

II. NİTELİĞİ VE KULLANIM AMACI

Pergola ve sundurmanın niteliği, yapıldığı yere veya yapan kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Esas olan yönetmelikte aranan şartları taşımasıdır.

Danıştay açık çatı terasında sadece önü ve sağ tarafı açık olan pergolenin etrafının açık olma niteliğini etkilemediğine hükmetmiştir.[7] Yani kapalı alan oluşturmadığı sürece pergolanın 3 tarafının da açık olması şart değildir. Söz konusu kararda, pergolenin, bilirkişi raporunda çatı eğimi yüksekliği ve çatı şeklinin değişmesi sebebiyle bina görünümüne tesir eden ve kullanım amacını değiştirdiği belirtilmesine rağmen ruhsat gerektirmediğine karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu benzer bir durumda verdiği kararda; sundurmanın, çatı eğimini değiştirdiği, bulunduğu ilin imar yönetmeliğinde belirlenen ölçülerden büyük olduğu ve projesine aykırı olarak yapıldığı iddiaları da tartışılmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen niteliklerdeki bir sundurmanın “yapı” kapsamında değerlendirilemeyeceği nedeniyle il imar yönetmeliğine aykırılığının ve ruhsattan muaf olması sebebiyle de projeye aykırılığının söz konusu olamayacağına hükmedilmiştir.[8]

Güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapılan, etrafı açık, taşıyıcı sistemi ise ahşap malzemeden yapılan ve üzeri hafif ve basit malzeme ile örtülü bir sundurmanın etrafının katlanabilir camla çevrilmesinin yargılandığı bir dosyada Danıştay; katlanabilir cam kullanılmasının kapalı alan oluşturmak olarak değerlendirilmeyeceğine ve bu şekilde imal edilen bir sundurmanın da ruhsata tabi olmadığına hükmetmiştir.[9]

Pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olup olmadığının değerlendirilmesinde bir başka husus da sökülebilir malzemeden yapılmış olmasıdır. Danıştay bu konuda da yönetmelikteki amacın dışına çıkılmaması halinde ana yapının betonuna sabitlenerek monte edilen demir, ahşap vb. profillerin sökülebilirliği ve dolayısıyla ruhsat muafiyetini etkilemediğini kabul etmektedir.

Ahşap, metal profillerin betona geçirilmesi nedeniyle belediyelerce sökülebilirlik özelliklerinin bulunmadığı iddiasıyla haklarında işlem yapılan pergola/sundurmaların kapalı alan oluşturmayacak şekilde, güneş ve yağmurdan korunma amacına yönelik olarak, taşıyıcı unsuru etkilemeyecek nitelikte ve sundurma tanımına uygun imalatın ruhsata tabi olmadığına karar verilmektedir.[10]

Zemine beton dökülmek ve etrafı kapatılmak suretiyle yapılan “etrafı kapalı çardak” niteliğindeki imalat; etrafı açık, gölgelik amaçlı, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış pergola niteliğinde olmadığı, ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.[11]

 

III. YAPILDIĞI YER

Pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olup olmadığını belirlerken, hangi malzemeden, hangi ebatlarda ve ne şekilde imal edildiği hususlarına ek olarak nerede yapıldığı da önem arz etmektedir. Pergola ve sundurmanın sitede ortak kullanım alanını, bahçe ve çekme mesafelerini işgal edip etmediği ruhsat konusunda belirleyici olabilmektedir.

Yargı kararlarında site içerisinde yapılan pergola ve sundurma imalatı ile ilgili olarak ikili bir ayrıma gidilmektedir. Çok katlı bloklardan oluşan sitelerdeki herkesin kullanımına açık olan ortak alanlarda yapılan pergola ve sundurmaların ruhsat gerektirdiği, bununla beraber Kat Mülkiyeti Kanunundaki prosedürlerin de işletilmesi gerektiği yönündeki kararlar istikrar kazanmıştır.[12]

Bununla birlikte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında genelde iki katlı müstakil konutlardan oluşan sitelerde, sitenin ortak kullanım alanı olmasına rağmen ilgili konutun bağımsız kullanımına ayrılan ön veya arka bahçesine pergola ve sundurma yapılmasının ruhsat gerektirmediği kabul edilmektedir.[13]

Binaya ait mimari proje ozalitinde ön bahçe mesafesinde herhangi bir imalatın gösterilmemesine rağmen, binanın giriş katında bulunan işyerinin bahçe mesafesi içerisinde yapılan üstü açılır kapanır pergolanın ruhsata tabi olmadığına karar verilmiştir. [14]

Yaya kaldırımı ile aynı seviyedeki ön bahçe mesafesinde projeye aykırı olarak pergola sundurma yapılması da ruhsata tabi kabul edilmemiştir.[15]

Bağımsız bölümün ön cephe ve arka cephesinde bulunan zemin terasların ve giriş sahanlığının kapatılması (kış bahçesi yapılarak kapalı olan oluşturulması nedeniyle) pergola niteliğinde olmadığından ruhsata tabi kabul edilmiştir.[16]

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı (eski eser) olarak tescilli yapının çatısına izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan alüminyum doğrama pergola; Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Plan Hükümlerine göre ruhsata tabi olması, eski eser niteliğindeki yapıya 2863 sayılı Kanuna göre koruma bölge kurulundan izin alınmadan inşaî ve fizikî müdahalede bulunulmasının yasak olması, ayrıca pergolanın tescilli yapının cephe görünümünü ve çatı eğimini değiştirmesi nedeniyle basit tamir ve tadil kapsamında sayılamayacağı kabul edilmiştir.[17]

 

SONUÇ

Pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olup olmadığı konusunda kanun ve yönetmeliklerde ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konudaki detaylar kanun ve yönetmelik hükümlerinin yargı mercilerince yorumlanması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Yargı kararlarında aynı nitelikteki pergola ve sundurmalar hakkında farklı kararlar bulunması kafa karışıklığına neden olmaktadır. Aynı nitelikteki imalatlar için farklı kararlar verilmesi, pergola ve sundurmanın yapıldığı taşınmazın bulunduğu alandan, kullanılan malzemedeki küçük farklılıklardan, imalatın ebatlarından, bulunduğu ildeki imar yönetmeliğinden vs. nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Bu sebeple bir pergola ve sundurmanın ruhsata tabi olup olmadığını değerlendirirken her somut olayın özelliğine göre inceleme yapmak gerekmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, yapının yapılaşma yasağı bulunan sit alanı gibi bir alanda ya da siteye ait ortak alanda bulunması gibi özel bir durum bulunmaması halinde, ruhsata tabi olmayan bir pergola/sundurmanın taşıması gereken nitelikler hakkında yargıda bir görüş birliği mevcuttur.

Yargı kararlarına göre bir yapının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. maddesindeki ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilmesi için:

 • Genel olarak İmar Kanunu’nda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması,
 • Kapalı alan oluşturmaması,
 • Etrafı açık, gölgelik amacına yönelik olması,
 • Bina cephesini değiştirmeyecek şekilde, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış olması,
 • Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek malzemeden yapılması,
 • Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek şekilde monte edilmesi,
 • Güneş ve yağmurdan korunma amacıyla yapılması ve bu amacı aşacak nitelikte olmaması gerekmektedir.

[1] Danıştay 6. Dairesinin 12.09.2019 tarih ve E:2019/5842, K:2019/7244 sayılı kararı

[2] Danıştay 14. Dairesinin 23.01.2018 tarih ve E:2015/10619, K:2018/18 sayılı kararı

[3] Danıştay 14. Dairesinin 09.05.2016 tarih ve E:2014/3587, K:2016/3661 sayılı kararı

[4] Danıştay 14. Dairesinin 31.03.2015 tarih ve E:2013/10173, K:2015/2415 sayılı kararı

[5] Danıştay 14. Dairesinin 18.03.2015 tarih ve E:2013/2651, K:2015/1974 sayılı kararında; Üç tarafı açık ahşap dikme ve ahşap kiriş üzerine ahşap kaplama tahtası ve kiremit çatı örtüsü ile yapılan sundurmanın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan ruhsata tabi yapı kapsamına girmediği kabul edilmiştir. (Danıştay 14. Dairesinin 28.04.2015 tarih ve E:2013/9724, K:2015/3330 sayılı;  29.01.2015 tarih ve E:2014/9168, K:2015/688 sayılı kararları da aynı yöndedir)

[6] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17.10.2008 tarih ve E:2005/400, K:2008/1801 sayılı kararı

[7] Danıştay 14. Dairesinin 31.03.2015 tarih ve E:2013/10173, K:2015/2415 sayılı kararı (Karara konu olan pergola; bağımsız bölümün çatı arası teras kısmına yapılmış ve (5.70×8.20) = 46.74 m² ebatlarındadır. Pergola demir profil ayaklar ve yine demir profiller üzerine ahşap malzeme ile yapılmış, üstü de polikarbonat v.b polyester malzeme ile kapatılmış, ön ve sağ yan taraflarının ise kapatılmamıştır.)

[8] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17.03.2014 tarih ve E:2011/393, K:2014/882 sayılı kararı (Bilirkişi raporunda açık terasın sundurma ile kapatılarak çatı arası katının kullanımına katıldığı, Ankara Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin 18/45. maddesine aykırı olarak 5 metreden fazla genişliğe sahip olduğu, ait olduğu binanın (diğer dairelerin teraslarında yapılan değişikliklerle birlikte toplamda) taban alanının yaklaşık (1/3)’ünü de geçtiği, aynı Yönetmeliğin 54. maddesine göre çatı eğiminin en çok %40 olarak belirlendiği ancak yapılan sundurmanın çatı eğiminden yüksekte ve farklı bir çatı olarak yapıldığı ve 18/05/2001 onay tarihli mimari projesine aykırı olduğu ve ruhsat gerektirdiği belirtilmesine rağmen Danıştay İDDK tarafından imalatın ruhsata tabi olmayan pergola niteliğinde olduğuna karar verilmiştir.)

[9] Danıştay 14. Dairesinin 15.02.2017 tarih ve E:2014/2429, K:2017/786 sayılı kararı

[10] Danıştay 6. Dairesinin 20.06.2019 tarih ve E:2019/4323, K:2019/6183 sayılı kararı (Karara konu olan imalat; binanın zemin katındaki dükkanda (12.00×3.79) ebatlarında 45.48m² büyüklüğünde, taşıyıcı profil merteklerin metal profil çubuklar ile binaya monte edilerek, üstü açılır kapanır sistemle yapılan sundurma niteliğindedir.)

[11] Danıştay 14. Dairesi, 19.06.2018 tarih ve E:2015/9066, K:2018/4750 sayılı kararı

[12] Danıştay 6. Dairesinin 06.11.2019 tarih ve E:2019/6109, K:2019/10346 sayılı kararı

[13] Danıştay 14. Dairesinin 18.03.2015 tarih ve E:2013/2651, K:2015/1974 sayılı kararı

[14] Danıştay 14. Dairesinin 21.04.2016 tarih ve E:2014/3906, K:2016/3221 sayılı kararı

[15] Danıştay 14. Dairesinin 28.04.2016 tarih ve E:2014/4707, K:2016/3561 sayılı kararı

[16] Danıştay 6. Dairesi, 12.09.2019 tarih ve E:2019/5842, K:2019/7244 sayılı kararı ((Danıştay 14. Dairesinin 14.03.2013 tarih ve E:2011/16481, K:2013/1797 sayılı kararında da; onaylı mimari projeye aykırı olarak zemin kattaki dükkanın ön kısmında yaklaşık 4,50×10.50 m. ebadındaki alanın duvar + cam ve üzeri cam malzemesi ile kapatılarak dükkan kullanımına katılması şeklindeki imalatın pergola ve sundurma niteliğinde olmaması nedeniyle ruhsata tabi olduğu kabul edilmiştir.)

[17] Danıştay 14. Dairesi, 10.03.2015 tarih ve E:2013/7679, K:2015/1793 sayılı kararı

89 Comments

  1. T.C.
   D A N I Ş T A Y
   ALTINCI DAİRE
   Esas No : 2019/6109
   Karar No : 2019/10346

   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Maltepe Belediye Başkanlığı – İSTANBUL
   VEKİLİ : Av.

   KARŞI TARAF (DAVACI) :

   İSTEMİN KONUSU : İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07/01/2016 tarih ve E:2014/2299, K:2016/25 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

   YARGILAMA SÜRECİ:
   Dava konusu istem: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Yalı Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapı kullanma izni alınmış 12 Blok’ta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak zemin katlarda kış bahçesi yapıldığının, ayrıca terasların kapatıldığının, davacının maliki olduğu A-6 Blok 1 numaralı bağımsız bölümdeki ruhsat ve eki projesine aykırı imalatın ise 31,75 m2 olduğunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca tespit edilmesine ilişkin 24/06/2014 tarih ve 2014/36106 sayılı yapı tatil tutanağı ile söz konusu imalatın anılan Kanun hükmü uyarınca yıkımına ilişkin 12/08/2014 tarih ve 780 sayılı Maltepe Belediye Encümeni kararının iptali istenilmiştir.

   İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Temyize konu kararda; uyuşmazlık konusu taşınmaz üzerinde bulunan A-2 Blok, 1 numaralı bağımsız bölümde aynı nitelikteki imalat nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasının iptali istemiyle açılan ve İstanbul 6. İdare Mahkemesinin E:2014/1671 sayılı dosyasında yaptırılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmaz üzerinde yapılan tespite konu imalatın ruhsat gerektirmediği sonucuna varılmıştır.
   Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

   TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Tespite konu imalatın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu, anılan yapı hakkında 3194 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmamasının belediye yetkililerinin cezai sorumluluğunu doğuracağı, ruhsata aykırı imalatlar nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

   KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
   DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

   TÜRK MİLLETİ ADINA
   Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

   İNCELEME VE GEREKÇE:
   MADDİ OLAY :
   İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Yalı Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapı kullanma izni alınmış 12 Blok’ta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak zemin katlarda kış bahçesi yapıldığı, ayrıca terasların kapatıldığı, davacının maliki olduğu A-6 Blok 1 numaralı bağımsız bölümde ruhsat ve eki projesine aykırı imalatın ise 31,75 m2 olduğu hususları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca düzenlenen 24/06/2014 tarih ve 2014/36106 sayılı yapı tatil tutanağı ile tespit edilmiş, bunun üzerine anılan imalatların aynı Kanun hükmü uyarınca yıkımına ilişkin 12/08/2014 tarih ve 780 sayılı Maltepe Belediye Encümeni kararı tesis edilmiştir.

   Bunun üzerine 24/06/2014 tarih ve 2014/36106 sayılı yapı tatil tutanağı ile 12/08/2014 tarih ve 780 sayılı Maltepe Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

   Aynı davacı tarafından, 24/06/2014 tarih ve 2014/36106 sayılı yapı tatil tutanağı ile anılan tutanak esas alınarak tesis edilen para cezası verilmesine ilişkin 08/07/2014 tarih ve 726 sayılı Maltepe Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle 04/09/2014 tarihinde kayda giren dava dilekçesi ile açılan davada, işlemlerin iptali yolunda İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 22/05/2015 tarih ve E:2015/66, K:2015/1269 sayılı kararın yapı tatil tutanağına ilişkin kısmının, Danıştay Ondördüncü Dairesinin 24/09/2018 tarih, E:2015/9354, K:2018/5576 sayılı kararı ile bozulduğu anlaşılmaktadır.

   İLGİLİ MEVZUAT ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME
   İdare Mahkemesi kararının yapı tatil tutanağına ilişkin kısmı hakkında;
   01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun dava şartlarını düzenleyen 114. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde; “Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması”, aynı fıkranın (i) bendinde ise “Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması” hükmüne yer verilmek suretiyle “derdestlik” ve “kesin hüküm” doğrudan dava açma şartları arasında sayılmış, Kanunun 115. maddesinde ise mahkemenin dava şartı noksanlığını tespit etmesi halinde davayı usulden reddedeceği kurala bağlanmış; 303. maddesinin 1. fıkrasında ise “Bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir” hükmüne yer verilmiştir.

   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda; “derdestlik” ve “kesin hüküm” müesseseleri düzenlenmemiş ve Kanun’un 31. maddesinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve onun yerine çıkarılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunulmamış olmakla birlikte, tarafları ve konusu aynı olan bir davanın daha önce aynı veya başka bir mahkemede açıldığının ve görülmekte olduğunun saptanması halinde, usul hukukunun temel kavramlarından olan derdestlik müessesesinin temelinde yatan, ilk davanın aynısı olan ikinci davanın açılmasında davacının hukuki yararı bulunmadığı olgusundan hareketle, ikinci davanın derdestlik nedeniyle incelenmeksizin reddine; bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükme karşın tarafları, konusu ve sebepleri aynı olan ikinci bir dava açılmış olması durumunda ise bu davanın kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

   Uyuşmazlıkta, yukarıda açıklandığı üzere 24/06/2014 tarih ve 2014/36106 sayılı yapı tatil tutanağı ile anılan tutanak esas alınarak tesis edilen 08/07/2014 tarih ve 726 sayılı Maltepe Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle 04/09/2014 tarihinde kayda giren dava dilekçesi ile dava açıldığı, anılan davada, işlemlerin iptali yolunda İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 22/05/2015 tarih ve E:2015/66, K:2015/1269 sayılı kararın yapı tatil tutanağına ilişkin kısmının, Danıştay Ondördüncü Dairesinin 24/09/2018 tarih, E:2015/9354, K:2018/5576 sayılı kararı ile bozulduğu anlaşıldığından; tarafları, sebebi ve konusu aynı olan ve 27/11/2014 tarihinde açılan bu davanın yapı tatil tutanağına ilişkin kısmının derdestlik nedeniyle incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

   Bu itibarla; yapı tatil tutanağına ilişkin kısım yönünden davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararının anılan kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

   İdare Mahkemesi kararının yıkıma ilişkin kısmına gelince;
   3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı müherlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” kuralı yer almıştır.

   Bu düzenlemeye göre; ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapı hakkında kanunda öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi, ihtilaf konusu imalatın ilgili fen elemanları tarafından açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde çizim ve fotoğraf gibi, görsel verilere dayalı olarak saptanarak usule uygun şekilde düzenlenecek bir tutanağa bağlanması ile mümkündür. Söz konusu tutanakta yer alması gereken hususların ise yine yasa hükmünde belirtildiği görülmektedir. Buna göre; yapının denetimini yapan ilgili idare elemanlarının yapıyla ilgili saptamaları ve imzalarının bulunduğu tutanağın düzenlendiği sırada yapı sahibinin de hazır bulunması halinde imzalatılması, yapı sahibi bulunamamış ise tutanağın yapı yerine asılması, bu hususa da tutanakta yer verilmesi, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

   Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. maddesinde; ”Basit tamir ve tadil: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir. Esaslı Tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir. Pergola: Bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla terasta, hafif yapı malzemelerinden dikme ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşil bitki örtüsü sardırılan, etrafı açık, gölgelik amaçlı, yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılardır.

   Uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince, her ne kadar aynı taşınmaz üzerinde bulunan A2 Blok 1 no’lu dairedeki benzer imalat için İstanbul 6. İdare Mahkemesinin E.2014/1671 sayılı dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen 10/04/2015 tarihli rapora göre, dava konusu yapının 1. bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan oluşan ve konut olarak kullanılan bir yapı olduğu, söz konusu yerde bu yapının zemin katından bahçeye çıkan balkona bitişik olarak yapılmış olan açılır kapanır nitelikli pergola alanı olduğu, kış bahçesi olarak nitelendirilmesi mümkün olmayıp etrafı ve üstü kalıcı olarak kapalı bir mekan olmadığı, anılan imalatın ruhsat gerektiren bir imalat olmadığı, zemin kat seviyesinde ve her yönden açık bir eklenti niteliğinde olduğundan bahisle, söz konusu yapı tatil tutanağı ile tespit edilen hususların ruhsat gerektiren bir imalat olmadığı açık olduğundan bahisle yapı tatil tutanağının davacı ile ilgili kısım bakımından hukuka uygunluk görülmediği belirtilmiş ise de; dava dosyası ile Danıştay Ondördüncü Dairesinin E:2015/9354 sayılı dosyasında yer alan bilgi ve belge ile fotoğrafların birlikte değerlendirilmesinden, söz konusu yapıların binaların giriş katlarının, ortak alan olan bahçe kısımlarına, projesine aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından, bu yapının yukarıda tanımına yer verilen pergola niteliğinde olmadığı, ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu ve ruhsatsız yapıldığı sonucuna varılmıştır.

   Bu durumda, 3194 sayılı Kanun’un 32. maddesinde öngörülen usule uygun düzenlenen yapı tatil tutanağı ile tespit edilen ve ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu anlaşılan imalatın, aynı Kanun hükmü uyarınca yıkımına yönelik tesis edilen encümen kararında hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararının encümen kararına ilişkin kısmında ise hukuki isabet görülmemiştir.

   KARAR SONUCU :
   Açıklanan nedenlerle;
   1.2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne,
   2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07/01/2016 tarih ve E:2014/2299, K:2016/25 sayılı kararının BOZULMASINA,
   3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
   4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 06/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   Başkan Vekili

   Üye

   Üye

   Üye

   Üye

 1. İyi günler dilerim, bir süredir aynı binada bulunan teraslı 3 dubleks dairemizi restore etmiş ve kafe olarak işletmekte bulunmaktayız. Geçtiğimiz gün içlerinde belediyeden 1-2 görevli gelip, tentenin zeminden yüksekliği 1.85 boyunu aşmaması gerektiği ifade edildi. Bu durumu acaba neyle özdleştiriyorlar ve böyle bir talepte bulunuyorlar, böyle bir yönetmelik veya yasa var mı?

  1. Verdiğiniz bilgilere göre, tente yüksekliğinin 1.85 m olarak sınırlandırılmasının, çatı eğimiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bulunduğunuz ilin İmar Yönetmeliğinde veya plan notlarında, çatı katlarında yapılacak olan gölgelik, sundurma gibi imalatların yüksekliğinin çatı eğimini aşmayacağına ilişkin sınırlama getirilmişse ve bağımsız bölümlerinizin mimari projesinde çatı eğimi 1.85 m olarak belirtilmişse, bu şekilde bir talepte bulunmuş olabilirler.

  2. Selamlar bizim Kadıköy de dublex bir dairemiz var. 15 metre kare terası var bu terasın üzerini kapaltık 3 tarafı açık şekilde daha sonra çatıda biriken su aşağı katta rutubet ve çatlaklara sebep oldu. Bizde çatıyı komple kapattık. Belediye ekipleri kaçak yapı olduğunu yıkmamız gerektiğini aksi takdirde 489000 TL cezasının olduğunu teblig etti. Biz çatıyı eski haline getirdik 30 gün içinde belediye ye dilekçe verdik. Böyle olmayacağını projede çatı gözüktüğünü dolayısıyla çatı şekline getirmenizi söylediler. Ne yapmamız lazım yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

   1. Bu konuda yardımcı olabilmemiz için yapı tatil tutanağı ve mimari projenizi görmemiz gerekiyor. Sayfamızda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. İyi günler ve iyi çalışmalar.
  Çardakların apartmana olan mesafesi ile ilgili bir yönetmelik veya yasa var mı?
  Tam yatak odası penceremizin altına çardak var, mesafe taş çatlasa 10 metredir. Bahar ve yaz aylarında aşırı gürültü yapılıyor. Yerinin değiştirilmesi veya yıkılması için atılabilecek bir adım var mı?

  1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Çardak (Kameriye) şu şekilde tanımlanmıştır; “Rekreasyon alanlarında, parklarda, bina bahçelerinin azami % 5’inde, güneşten ve yağmurdan korunmak ve gölge oluşturmak amacıyla ahşap ve benzeri hafif malzemeden yapılan, yanları açık, üstü kapalı yapıyı ifade eder.”

   Aynı Yönetmeliğin 59/1. maddesinde ise çardak yapımının ruhsata tabi olmadığı düzenlenmiştir.

   Bu hükümlerde çardakların apartmana olan mesafesi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Çardak apartmanınızın bahçesinde ise ve tüm kat maliklerinin onayı alınmadan yapıldıysa 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesinde müdahalenin men’i davası açabilirsiniz. Binanızın dışında başka bir parselde ise, bu durumda Medeni Kanun’un komşuluk hukuku hükümleri gereğince Asliye Hukuk Mahkemesinde müdahalenin men’i davası açabilirsiniz. Eğer bahsettiğiniz çardak, yukarıda tanımı yapılan çardak niteliğini aşıyorsa (örneğin zeminine beton dökülmüşse) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem yapılması için belediyeye başvurabilirsiniz.

 3. SAYIN : İMAR HUKUK YETKİLİSİNE
  VERMİŞ OLDUNUZ AYDINLATICI BİLGİLER İÇİN SONSUZ TEŞEKURLERİMİ ARZ EDERİM SAYGILARIMI SUNARIM

   1. mrb verdiğiniz bilgiler için tesekkur ederim.bende bi soru sormak istiyorum.3 katlı evımız var.imar affından yararlandık.ardından evın catısına sundurma yaptık.sundurmanın ayaklarını demır profılden yaptırdık uzerınede demırden ince saç ile kapattık.yagmur kaynaklı rutubetten kurtulmak ve gunesten korunmak için.hertarafı acık.yerden yüksekliği sundurmanın 2 metredir.belediye ekıbı gelıp işlem yaptı bu durumumuz ne ıle sonuclanır.bircok yerde okudugum kadarıyla catıya sundurmayı hafif yapılı malzemeli yaptırdığımızda suç olmayacagı yazılmış.eger kı suc degilse belediye neden gelip işlem yaptı.belediyeye gittiğimde encümen kararıyla para cezası ve yıkım kararı çıkar dendi.ayrıca adliye ye suç duyurusunda bulunacağız dendi.öğrenmek istiyorum.bilgilendirirseniz cok memnun olurum.saygılar

    1. Belediyenin düzenlediği yapı tatil tutanağını ve sundurmanın fotoğraflarını görmeden yorum yapmak çok doğru olmaz. Ancak, genel olarak bahsettiğiniz tarzda bir imalatın ruhsata tabi olmadığı kabul ediliyor. Belediyenin işlemlerine karşı İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Kapalı alan olmadığı için Savcılık ve Asliye Ceza Mahkemesinde sorun olmaz.

 4. merhaba:işyerimizde bulunan kartonpiyer ile mutfak ve oda bölümü yaptım yalnız belediyeden gelen memurların bunların yanlış olduğunu ve tapuya kaydeymemizi söylediler veya yıkmalısınız dediler bunların yapılmadığı taktirde cezai işlem uygulanacağını söylediler bana bunun la ilgili bilgi verebilirmisiniz rica etsem şimdiden teşekkür ederim

  1. İşyerinizin içerisindeki bir alanı, taşıyıcı kolon ve kirişe müdahale etmeden mutfak ve odaya çevirmeniz ruhsata tabi değildir. Ancak, ilave mutfak ve oda yaparak bunu işyerinize kattıysanız bu ruhsata tabidir. Eski hale getirmemeniz durumunda, yapı tatil tutanağı düzenlenir, imar para cezası verilir, yıkım kararı alınır ve imar kirliliği suçundan ceza davası açılır.

 5. Merhaba: 12 katlı apartmanın 1.katında oturuyorum.Alt katımda 2 katlı iş yeri mevcuttur.Alt katımda iş yeri olduğu için ortalama 100m2 terasım mevcut.Bu sebeple balkonu salona dahil etmişler fakat salonun penceleri pimapen herhangi bir duvar yapısı yok sadece salona pimapen pencere yapmışlar ve terasa ortalama 35 m2 sundurma yapmışlar.Sundurmanın herhangi bir yeri kapalı değil 3 tarafı açık sadece hırsılık için demir şebeke yapılmış.Bu arada ben evi geçen yıl satın aldım.Aldığımda bu durumlardan haberim yoktu.18 sene sonra şikayete konu olmuş ve belediyeden gelmişler e devlet tapu bilgilerimde şuanda 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır kanunu yer almaktadır.Fakat sizin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde izin gerektirmeden yaptırabilir yazıyor.Bu durumda benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Şikayet cimerden geldiği için belediye ile konuyu çözemiyoruz.

  1. Balkon gömme balkon ise salona dahil edilmesi ruhsata tabi değildir. Fakat çıkma balkon niteliğinde ise ruhsata tabidir. Teras mimari projede ortak alan olarak görünüyorsa, sundurma niteliğinde olsa dahi ruhsata tabidir. Bu nedenle, yapılan imalatların fotoğraflarını, binanızın mimari projesini ve belediye tarafından düzenlenen yapı tatil tutanağını incelemeden cevap vermemiz sağlıklı olmaz. Yapı tatil tutanağına, yıkım kararına ve imar para cezasına karşı idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 6. Merhaba sorumu cevaplarsanız çok sevinirim
  Tapuda çatı piyesli olarak görünen dubleks evim var kışın terasımdan su girdiği için yazın da güneşten çok etkilendiğim için demir profil üzeri osb tahta kullanılarak sabit kapattık ancak bugun belediye den geldiler yan taraftaki siteden terası kapattığım için şikayet edildiğimizi söylediler herhangi bir kağıt belge bırakmadan gittiler etrafına cam bolkon tarzı katlanır cam yapacaktık ama korktuk yapmıyoruz bununla ilgili başımıza bir iş gelir mi gidip belediye den izin mi alsak nasıl bir yol izlesek hiç bilmiyorum. Değerli cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Bahsettiğiniz teras mimari projede sizin dairenizin kullanım alanına dahilse ve yaptığınız imalat etrafı açıksa (kapalı kullanım alanı oluşturmuyorsa) ve binanın cephe görünümünü bozmuyorsa ruhsata tabi değildir.

 7. Merhaba, 10 katlı bir binanın zemin katında oturuyorum. Belediyeden aldığım projede resmi olarak 2 adet biri 11 m2 diğer 6 m2 olan zemin terasım var. Bu alanlar evimin net metrekaresi içerisindeler. Ben bu zemin teraslarımın üstünü sundurma tarzında (malzeme olarak ayakları alüminyumdan üstü cam) kapatmak istiyorum. Yağmur ve güneşi engellemek ve de yukarıdan bir şey düşüp canımıza zarar vermemesi için. Bununla ilgili olarak belediyeden ya da apartmandan izin almama gerek var mıdır? Şikayet söz konusu olursa ceza ya da yıkım kararı alınır mı? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Saygılarımla.

  1. Kapalı alan oluşturmamak şartıyla, mimari projenizde sizin dairenizin kullanım alanında kalan zemin teraslarının üzerine yağmur ve güneşten korunmak amacıyla sundurma yapabilirsiniz. Binanızın cephe görünümünü bozmuyorsa ve kat mülkiyeti yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, ortak alanda kalmadığı için diğer kat maliklerinden veya belediyeden izin almanıza gerek bulunmuyor.

   1. Merhaba,
    Kat mülkiyeti yönetim planında ” tüm giriş kat teras alanlarının, cam balkon ile kapatılması yönetim planı uyarınca yasaklanmıştır.” İbaresi bulunmaktadır. Ben ise terasımın sadece bir bölümünü, hafif malzemelereden dikme dikerek tavan kısmını cam ile kapatıp yanlarını açık bırakmak istiyorum. Yapılacak yer kendi tapulu terasım olup, ortak alan değildir. Bu durumda alehime dava açılabilir mi? Emsal bir duruşma var mıdır? Teşekkürler.

    1. Kapalı alan oluşturmamak şartıyla, mimari projenizde sizin dairenizin kullanım alanında kalan zemin teraslarının üzerine yağmur ve güneşten korunmak amacıyla sundurma yapabilirsiniz. Kat mülkiyeti yönetim planınızda belirtildiği şekilde etrafı açılır katlanır cam balkon yapmadığınız sürece, yapmak istediğiniz imalat binanızın cephe görünümünü bozmuyorsa, ortak alanda kalmadığı için diğer kat maliklerinden veya belediyeden izin almanıza gerek bulunmuyor.

   2. Merhaba daha önce de görüş talebim olmuştu. Şimdi örneğin 79 katlı sitedeki 7. katta bulunan teras balkonumuza bld. imar yasasına uygun koşullarda olmak kaydıyla yaptırmayı düşündüğümüz pergolada için sıkça geçen ”dış görünümü bozmamak” tabirine takıldım. Bu sözden kasıt tam olarak nedir? Dış görünümü bozan, bozmayan major kriterler nelerdir diye sorsam net bir yanıtı var mıdır? Çok teşekkür ederim.

    1. Bu sorunun net bir yanıtı yok. Olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılmaktadır. “Bina cephesini değiştirmeyecek şekilde” ifadesi, genel olarak, imalatın rahatsız edici olmaması, kaba ve çirkin bir görüntüye sebebiyet vermemesi olarak algılanıyor.

 8. Merhaba 4 katlı 8 daireden oluşan binanın zemin katındaki dairede bahçe yani ortak alan var. Ve bizim binanın bütün yatak odaları buraya bakıyor. Aradaki mesafe 2 metreden daha az. Odamın içinde gibiler. Buraya çardak ya da sundurma denilen yapı kuruldu üç yanı açık ahşap. Altına fayans döşenmiş, sandalye,koltuk, masa var yaşama alanına dönüşüp apartmandan bağımsız sadece kendi kişisel kullanımına döndürüldü ve sabah akşam aşırı gürültü yapılıyor.Buna benzer yukarıdaki soruya olan cevabınızda güneşten korunma amacıyla ve yüzde 5 azami denmiş. Burda bahçenin nerdeyse yarısı kapatılmış çardakla. Yani yüzde 50 bir durum var ve altına oturma grubu ve masa konularak güneşten korunma amacını fazlasıyla aşmış bulunuyor. Nerdeyse kendi evlerine yeni bir oda olarak yapılmış. Bu yapıyı yıktırmak ve gürültü yapmalarına engellemek için ne yapmalıyız? Aşırı bir yakınlık var çünkü. Belediyeye mi cimere mi şikayet etmeliyiz kaldırmak için?

  1. Belediyeye başvuru yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem yapılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, ortak alana yapılan müdahalenin giderilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinde müdahalenin men’i ve yıkım talepli dava açabilirsiniz.

 9. İyi Günler Yeni yapılı bir daire aldım daireyi ilk aldığımda bana binanın ön cephesine böyle bir yapı kurulacağı bildirilmedi tapu alım tarihim 2021 yılının 12 ayında ve yapı için bina sakinlerinden toplanan imza 2022 yılının 3 ayında ve karar imza toplanırken bana sorulmadı benden imza alınmadı evi ilk aldığımızda da böyle bir yapıdan bahs edilmedi bizim yerimize imza atan kişi sitenin yapıldığı arsanın sahibi ve bizim ile hiç bir ilgisi yok görüşmeye gittiğimizde yapıyı yapan kişi bize herşeyin usülünde olduğunu mahkemeye verirseniz sonuçları kötü olacağı yani üstü kapalı olarakta açık açıkta tehtit etti kendisi imzaları topladığını müteahhitin bilgisi olduğunu söyledi yapılan yapı her tarafı kapalı ve dükken ile birleşik güneş olduğu gibi evime vurmakta ve üzeri daha şimdiden çöplük dolmaya başladı bu durumda mahkemeye ne tür davalar açabilirim ve ne kadar haklıyım daha önce mahkemelik yada adliye ile hiç bir işim olmadı bilgi yada haklarımı nasıl öğrenebilirim

  1. Belediyeye başvuru yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem yapılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, ortak alana yapılan müdahalenin giderilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinde müdahalenin men’i ve yıkım talepli dava açabilirsiniz.

 10. Ben 4 bloklu 550 daireden oluşan bir sitede oturuyorum. Dairem 14 katlı bloğun 2.katında ve ön cephesinde dar ve uzun bir balkon mevcut. Bu balkon ilginç bir şekilde kat planında yok. Balkonumun üstü tamamiyle açık ve her gün kuş pisliği, sigara izmariti, soda kapağı, fındık fıstık kabuğu, su gibi bir sürü olumsuz durum ile karşılaşıyorum, hatta soda kapağı ve su 18 aylık bebeğimin üstüne geldi. Bu durumu site yönetimine anlattık ve açılır kapanır bir tente yaptırarak ile yukarıdan gelen tehlikeli atıkları önlemek, yağmur ve güneşten korunmak istediğimizi anlattık ve bize müsaade etmediler, çeşitli gerekçeler sundular ve karşılığında bir şey söylediğimizde sürekli bahaneler sundular. Diğer taraftan 2 kat altımızdaki bahçe katlarına tamamiyle aynı sebepten tente takılmasına müsaade etmişler acil yönetim kararı alıp ve bu açılır kapanır tenteler hep farklı farklı renklerde. Diğer taraftan üst kattaki balkonlarda rengarenk şemsiyeler kullanılıyor ve kirli bir görüntü oluşuyor. Balkonun yapısı itibariyle tek uygun olan şey açılır kapanır tente.

  Genel Kurul’da tekrar gündeme getireceğiz ancak oradan da olumsuz bir karar çıkarsa ben tenteyi taktırmak istiyorum. Site yönetimi mahkeme kararı olmadan tenteye müdahale edemez değil mi? Burada zaruri sebeple olduğu için mahkemenin lehime karar verme olasılığı nedir?

 11. Müstakil konutlardan oluşan sitelerde bahçeye yapılan pergolanın ruhsata tabi olmadığına dair Danıştay 14. Dairesinin 18.03.2015 tarih ve E:2013/2651, K:2015/1974 sayılı kararına ulaşamıyorum, karar metnini paylaşabilirseniz sevinirim

 12. 1/5000 lik planı olmayıp ağaçlandırılacak alan olarak gözüken tarla vasıflı taşınmaz üzerinde yapılan kameriye ruhsata tabi midir?

 13. Merhaba, 5 katlı apartmanın en üst katında projede kendime ait 15 metrekare teraslı dubleks dairem var. Terasın altına gelen oda (çocuk odası) aşırı soğuk olduğu için, OSB malzemeli sundurmayla teras çatısı oluşturmak, yandaki açık alanları ise cam balkonla kapatmak istiyorum. Gerçekten, diğer odalar 22 derece iken terasın altındaki oda 16 derece ve ısıtamıyorum. Böylece terasın bir nebze olsun soğuğu alta geçirmeyeceğini düşünüyorum. Komşulardan izin alma ve belediyeden tadilat değişikliği talebi gerekir mi? Teşekkürler.

  1. Yönetim planınızda aksine hüküm yoksa ve terasınız mimari projede ortak alan olarak görünmüyorsa; çatı eğimini değiştirmemek, cephe görüntüsünü bozmamak ve sabit kapalı alan oluşturmamak şartıyla, hafif malzemeden sundurma ve etrafına açılır katlanır cam yapabilirsiniz. Bunun için belediyeden ve yönetim planında aksine hüküm yoksa komşulardan izin almanız gerekmiyor

 14. Merhabalar,
  İstanbul da 4 katlı 4 daireli bir binanın 4.katında oturuyorum dairelerimiz ve balkonlarımız çok ufak olduğu için çatıya kış bahçesi yapmak istiyorum , ben dahil 3 kişi sözlü olarak onay verdi gerekirse yazılı olarak da onay vereceklerini belirttiler , çatı ortak kullanım alanı bir nefes almak için böyle yerlere ihtiyaç var plana projeye ruhsata ihtiyaç olmadan oy birliği ile çatının bir kısmı açılabilir mi pergola sundurma vs.. yapılabilir mi ? Yapılabilirse onay vermeyen kişiyi çıkartmasak olur mu 🙂

  1. Ortak alan niteliğindeki çatıya pergola/sundurma yapabilmek için, tüm kat maliklerinin muvafakati ve ayrıca tadilat ruhsatı alınması gereklidir.

 15. Merhaba, müstakil zemin+1 katlı evin üstüne 4 tarafı açık yağmurdan ve güneşten korunma amaçlı çelik sundurma yaptırdık. Büyükşehir belediyesinden ruhsatsız-kaçak olarak sabit sundurma dolayısıyla 3194 sayılı imar kanunu 32. ve 42 maddesi gereği para cezası ve yapılan imalatların 30 gün içinde uygun hale getirilmesi ile ilgili bir karar çıktı. Ne gibi bir işlem yapabiliriz.

  1. Söz konusu encümen kararlarının iptali için tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz.

 16. Merhabalar sevgili bilir kişi. Benim sorunum 4 katlı bir binanin 4 katını satın aldım hazırda yapılmış mesken ekli daire diye geçiyor tapum bende bu dairemin dubleksindeki balkonumu pergola açılır kapanır sistemle gerek yağmur gunesten korunmak için gerek balkonumda rahat oturabilmek için kapatmak istedim ama binadaki yönetici biz izin vermiyoruz dedi bu benim dubleksimin balkonu ortak kullanım alanı değil ve bize 50 şer bin lira verirsen yap dedi aynı şekil karşı dairemde yaptiracakti biz bunun için izin almak zorunda mıyız kat maliklerinden

  1. Bahsettiğiniz şekilde yapılacak olan pergola ruhsata tabi değildir. Bununla birlikte en sağlıklı bilgiyi mimari projenizi inceledikten sonra verebilriz.

 17. İmar Hukuku Yetkilileri;
  Yapmış olduğunuz İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında yoruma gerek bırakmayacak şekilde paylaşım yapmanız ve bilgileri paylaşmanızı takdir eder, emeği geçen tüm yetkililere katkılarından dolayı teşekkür ederim.

 18. Kolaylıklar diliyorum,
  İstanbul Kadıköy sınırlarında 13 katlı bir apartmanda dublex daire sahibiyim, bildiğimiz kadarıyla yönetim planında teras kapamaya engel bir şerh yok, güneş ve fırtınadan korunmak adına, alüminyum ayakları sadece tapuda kendimize ait sınırlara değecek şekilde, ortak olan çatıya veya ortak alan olan hiç bir elemana değmemek üzere, cafelerde üzeri katlanarak açılan/kapanan, kenarları da katlanır cam olan pergola yaptırmak istiyoruz.
  Sizin verdiğiniz diğer yanıtlara göre; katlanır cam olması, yaptırdığımız elemanların hiçbirinin ortak alana değmeyecek olması, bu vesile ile binanın güvenliğini; çatı vb. konstrüksiyonunun sağlamlığını etkilememesi, elemanların alüminyum gibi hafif elemanlar olması, yukarı kısımdaki açılır kapanır pergolanın da kalın katlanır su geçirmez kumaş/muşamba niteliğinde hafif bir eleman olması, yaptırdığımız teras alanının sahip olduğumuz tapu kapsamında tamamen bize ait bağımsız bölüm sınırları içinde kalması, yaptırılan ürünün açılır kapanır ve istenildiğinde sökülebilir nitelikte olması ve de tuğla vs. gibi oda/ binaya ek yaratır nitelikte kalıcı bir kapatma olmamasından, yaptırılan ürünün bize ait mevcut teras perde betonu üzerine konumlandırılmasından dolayı dış cephe açısından herhangi bir çıkma, binanın cephesinin genişletilmesi/ bozulması gibi bir görüntü yaratmayacak olmasından dolayı yaptırılan ürünün komşuların iznine veya belediye kapsamında bir sorun yaratmayacağını anlıyoruz. (1) Bu hususta teyidinizi alabilirsek memnun oluruz, yanlış anlamış olmak istemeyiz, zira genel kanı bu tipte açılır kapanır pergolalar söz konusu olduğundan komşulardan gelecek belediye şikayetlerinin olacağı ve başımızın ağrıyacağı yönünde.
  (2) Bize bizim olayımız kapsamında somut bir Danıştay kararı iletebilir misiniz, 9 nolu yukarıda atıf yapılan karara ulaştık ancak camların katlanır niteliğinin pergola sayılacağına dair kararda netlik göremedik, belki kısa karara ulaştık biz. Yardımcı olursanız örnek karar konusunda seviniriz.
  (3) Diğer bir sorumuz ise biz haksız da olsalar, daha evvelki farklı konulardaki tecrübelerimizden, komşularımızın şikayet edeceklerine eminiz, bu gibi bir durumda belediye memurlarını kapımızda görürsek bu konuda somut olarak ne yapmalıyız, bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz?

  Teşekkür ediyoruz.

  1. Sizin de belirttiğiniz şekilde mimari projede size ait olan alanda yaptığınız ve diğer şartları taşıyan pergola ruhsata tabi değildir. Diğer konularda ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için iletişime geçebilirsiniz.

 19. merhabalar, 15 daireli 5 dükkanlı bir apartmanla aynı arsada bulunan müstakil Dubleksimiz var. (arsa 2100 m2 görünüyor 144/8 payımız var (116m2 anladığım kadarıyla)) a blok apartman ve b blok biz olarak görünüyoruz.

  103 m2 tabanı üzerine (genişlik 6.30 uzunluk 16.40 falan geliyor) %33 eğimle ahşap dikmeleri olan çatımız var. evi 1997 de satın aldık. 1998 de çatının çökme tehlikesi nedeniyle çatıyı tamamen söküp yeniden yaptırdık. ( kiremit ve ahşap bölümlerini) çatımızın girişi bize özel yani sadece bizim evden girilebiliyor projede de bu şekilde görünüyor. çatıdan da kiremitlerin üzerine açılan kapağı var. ayrıca en yüksek noktasında beton bölümünde yer alan büyük yuvarlak bir penceresi veya havalandırması var.

  Sorum şu olacak, biz bu çatıyı yeniden yapmak ve bu sefer ahşapdan ziyade çelik veya daha dayanıklı bir malzemeden yaptırmak istiyoruz. çünkü şu haliyle ahşapların büyük bir bölümü çürüdü ve bombe yaptı kiremlitler o doğrultuda çöktü ve su akıtıyor. kiremit yerine de yeni nesil sistemler kullanmak istiyoruz. ayrıca çatının en dip alanında yer alan ölü alanı da üzerini açıp hem masraftan kısıp direk fayans üzerine kullanılabilir bir alan ve orada bir teras yaratmak istiyoruz. ayrıca yine aynı şekilde çatının tavan bölümlerinin belli yerlerine pencere açmak istiyoruz. bu mümkün müdür? ne yapmalıyız.

  1. Bahsettiğiniz değişiklikler esaslı tadilat kapsamına girmektedir ve ruhsata tabidir. Bunun için tadilat projesi hazırlatmalı ve belediyeden tadilat ruhsatı almanız gerekiyor. Mevcut imar durumunuz çerçevesinde ruhsat verilip verilmeyeceğine belediye karar verecektir.

 20. merhaba :
  Apartman olarak daha önce verdiğimiz muvafakatları iptal edip ortak alan kullanımını sonlandırma şansımız varmı, yoksa bir kez muvafakat verilince alan sonsuza kadar dükkanın mı oluyor. Ortak alana sundurma yapılıp kapatılmasından dertliyiz ne yapılması gerektiği konusunda yardım istiyoruz.

  1. Yapılan sundurma imar mevzuatına aykırı nitelikteyse (örneğin çekme mesafesini ihlal ediyorsa veya kapalı alan oluşturulmuşsa) muvafakatiniz olsa dahi Belediye 3194 sayılı Kanun’un 32 ve 42. maddelerine göre işlem yapabilir. Muvafakat Yönetim Planıyla verilmediyse veya tapuya şerh edilmediyse sonradan satın alan malikleri bağlamaz. Fakat sizi bağlar.

 21. Merhabalar ben iş yerimin ön tarafını kullanmak isitiyorum.Yp da kullanım alanı 1 nolu işyerine yani bana verilmiş.Açılır kapanır pergole yaptırmak istiyorum yalnız Katlanır cam değil üç tarafı açık sadece diz mesafesi yüksekliği olan saksı koyacağım.Bahsettiğim pergole sistemi montajı ve sökümü kolay betona gömülü olmayacak bir şekilde olacak yasal bir sıkıntısı varmı?Belediyelerden izin almam gerek mi?Teşekkür ederim

 22. Merhabalar benimde dublex dairemdeki balkonu sundurma yapmak istedik OSB Alçıpanla komşular şikayet edince yıkmak zorunda kaldık, sonra pişman olduk keşke yiktirmasaydik yaptırımı en fazla ne olabilirdi diye sizce tekrardan girilebilir mi bu işe

  1. Makalemizde belirttiğimiz şartları taşıyan sundurma ruhsata tabi değildir. Ruhsata tabi nitelikte sundurma yapmanız durumunda ise, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre yıkım ve para cezası verilir.

 23. Yazlık konutumda zemin terasın üzerinde pergole yapılmış etrafını yağmur ve rüzgardan korunmak amacıyla açılır kapanır motorlu panjur yaptırabilirmiyim.

   1. Sitemizde g Blok diye 28 m Tapulu tek katlı prefabrik ten bir mutfak WC var ama MUTAHİT sitenin duvarını ters yapmış bu yere belde belediyesinden 144 m kare sundurma kullanım alanı porojelendirmiş.sitenin bahçesini belediye bu şekilde vere bilirmi.Balik içkili restoran yapmış site rahatsız oluyor.Mahkemeye verdi sonuç nolur

    1. Nasıl bir dava açtığınızı bilmediğimiz için dava hakkında yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak, burada sundurma için belediye tarafından verilen ruhsat veya iznin iptali için dava açabilirsiniz.

 24. 15 katlı 2 bloklan oluşan sitenin 1 katında dairem var iki site arasına dükkanlar mevcut dükkan girisleri arka sokakta arka duvarları sitenin 2 blok arasinda ve blok girişlerine sıfır a ve b blok girişleri arasıni yönetim bu mesafeyi sundurmayla kapatmak istiyor 1 katta olduğum için yapılacak sundurma çocuk odasının penceresinin altında bitiyor çirkin bir görüntü ve bütün toz ve yukaridan atılan sigara çerez kola vs çöpler burada toplanacak yönetimin sundurma ile kapatması mümkün mü bu arada yapılacak sundurmanin 3 tarafı kapalı olacak bu şekilde yaptira bilirler mi teşekkürler.

 25. Selam, ben 12şer katlı 7 bloklu bir sitenin zemininde oturuyorum. Site içerisinde arka cephemizin balkonuna bitişik 5×12=60 m² büyüklüğündeki bahçemizi, üstü pergule üç tarafı giyotin cam olacak şekilde beş sene önce kapattım. Zemin beton değil kısmen kilitli taş kısmen çimen. İçinde oturma gurubu ve ada mutfak tezgahı var. Kapatmadan önce sitenin karar defterine “zemin katta oturan dairelerin tek tip pergole kapama yapması” kararı oy birliği ile kabul edildi. Bir komşumda aynı şekilde kapattı diğer bahçe katlarının bahçeleri tel çitle çevrili.
  İki gün önce (09.06.23) Belediye görevlilerinin gelip fotoğraf çekip gittiklerini öğrendim. Tutanak tutulmamış. Aynı gün şifaen görüşmeye gittim. Bana buranın ya kapalı alan olarak projeye işlenmesi yada yıkılması gerekiyor, karar defterindeki karar bizi bağlamaz dediler.
  Yapımcı Müteahhit ile görüştüm; kat bahçeleri vaziyet planında var onaylı projemizde var ama bahçe üstlerinin kapanması yok dedi.
  Belediye görevlisi şikayet olduğunu, bahçeyi kapatma ile ilgileniyoruz bahçeyi kullanma hakkı ile ilgilenmiyoruz, kapalı alan olarak projeye işletebilir misiniz diye sordu müteahhitimiz de proje müellifi ile görüşelim işletilebilir yani, eğer şey varsa, dedi?!
  Ayrıca Belediye görevlisi diğer daire sahibi ile beraber hareket edin dedi.
  Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız diye sordum, kapamayı kaldırırdık dediler. Aksi ahalde 77bin lira ceza kesilir dava açılır biz yıkarız yıkım masraflarını da sizden alırız dediler.
  Bu durumda ne yapmalıyım. Kapamayı tamamen veya kısmen kaldırıyım mı? Yoksa yasal yollara mı gideyim?
  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 26. Merhabalar kütahya da tek katlı iş yerimin önünü kapattım benden belediye ruhsat için para istenildi (koşulsuz şartsız bağış adı altında belediye yatırdım ) mimari ve sitatik proje istenildi çizdirdim onaylattirdim projeyi uygun şekilde yapmadığım için 3194e 32.madde gereği işyeri mühürlendi ön çekmem en fazla 5 metre olabilirmiş benim çekmem beş metreyi geçiyormuş .hukuksal olarak bir hakkım var mı teşekkür ederim şimdiden

 27. Merhaba
  3 katlı bir binanın en üst dubleks katında oturuyorum. Binanın yapısı projeye uygun,yani kredi çıkmasında vs sorun yok ama binanın iskanı yok. Çatı terasının ön kısmı, sağ kısmı ve tepesi boş, sol kısmında komşu terası ayıran bir duvar var. Yazın sıcaktan, yağmurdan korunması için metal profillerle ve osb şıngıl ile bu terasın sadece tepesini kapatmak istiyorum. Binanın iskanının olmaması bu durumda yasal açıdan sorun olur mu? İleride belediye bu işlemden dolayı ceza kesebilir mi?

  1. Binanın iskanının olmaması sorun oluşturmaz. Çatı eğimini bozmadan ve binanın cephe görünümünü değiştirmeden yapmanız gerekiyor. Ayrıca, binanın mimari projesinde, bahsettiğiniz alanların sizin dairenize ait teras alanı olması gerekiyor.

 28. İyi günler bir parselde 2 ikiz villa nın bulunduğu yerde yaşıyorum. Villa sahiplerinden biriyle bahçeye ortak ahşaptan alet deposu(beton temeli olmayan kiremit çatılı penceresiz,elektrik ve su bağlantısı yok,2,5 mt yüksekliği)yaptık 4 m2 si onun sınırında 4 m2si benim sınırda ortak çatılı komşu parselden şikayet edildi?
  Kendi parselimdeki Villa sahiplerinin onaylı muvafakatnamemde var ama kaldırmam gerektiği söylendi.
  Kaldırmalımıyım? Bauhaus Koçtaş satıyor hep bunları. Teşekkürler

  1. Ahşap ve temeli olmasa dahi bahsettiğiniz imalat yapı niteliğinde kabul edilmektedir. Muvafakatname olması önemli değil, kapalı alan oluşturduğu için ruhsata tabidir. Bu nedenle, ilgili belediye tarafından İmar Kanunu’na göre işlem tesis edilebilir.

 29. Kış bahçesinin Planlı Alanlar imar yönetmeliğinde tanımı geçmiyor. Bu durumda:
  *Kış bahçesi sundurma veya pergole olarak değerlendirilebilir mi?
  *Mimari projede Çıkma altında kış bahçesi gösterilebilir mi?
  *İki kenarı binaya bitişik, diğer iki kenarı katlanır cam Kış bahçesi olur mu?
  *Kış bahçesinin tavanı takılır sökülür olmak zorunda mı?

  1. Kış bahçesi hukuki bir tanım değildir. Önemli olan yaptığınız imalatın pergola veya sundurma niteliğinde olup olmamasıdır. Ayrıca, çekme mesafesini ihlal etmemesi ve ortak alanda olmaması gerekir. İki kenarının binaya bitişik olabilir, diğer kenarları açılır katlanır cam olabilir. Tavanı sabit olabilir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 16.03.2022 tarih ve E:2021/3268, K:2022/482 sayılı kararı sorunuz cevap olacaktır.Kararın ilgili kısmı şu şekildedir;

   “Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; pergola ve benzerlerinin yapımının ruhsata tabi olmadığı, ancak bu nitelikteki imalatların ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilmesi için; genel olarak İmar Kanunu’nda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması, dolayısıyla kapalı alan oluşturmayacak şekilde, güneş ve yağmurdan korunma amacına yönelik olarak ve taşıyıcı unsuru etkilemeyecek, çekme mesafelerine tecavüz etmeyecek şekilde, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış olması gerekmektedir.

   “Uyuşmazlıkta, dava dosyasında yer alan fotoğraflar ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu imalatlardan açılır-kapanır pencere sistemi ile yapılan 65,00 m² ebadındaki ilave imalatın ve 19,25 m² ebadındaki deponun ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu, buna karşılık, arka bahçe bina arka tarafında bodrum kat ön kısmına çelik profil dikme desteği, eğimli kenet çatı ve % 50’si açılır kapanır pencere sistemi ile yapılan 10,80m x 3,80m = 41,00 m² ebatlarındaki imalatın yukarıda tanımına yer verilen, bina cephesini değiştirmeyecek, kapalı alan oluşturmayacak, güneş ve yağmurdan korunma amacına yönelik olarak ve taşıyıcı unsuru etkilemeyecek, çekme mesafelerine tecavüz etmeyecek şekilde, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış pergola niteliğinde olduğu ve genel olarak İmar Kanunu’nda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilip edilmediği, dolayısıyla yapı niteliğinde ve ruhsata tabi olmadığı anlaşılmaktadır.

   Bu durumda, yapı tatil tutanağının, ruhsat gerektirdiği açık olan açılır-kapanır pencere sistemi ile yapılan 65,00 m² ebadındaki ilave imalat ve 19,25 m² ebadındaki depo yapıları dışında, pergola niteliğinde olduğu ve ruhsat gerektirmediği anlaşılan 10,80m x 3,80m = 41,00 m² ebatlarındaki imalatın tespitini de içerdiği ve bu yönüyle usulüne uygun düzenlendiğinin kabulünün mümkün olmadığı, para cezası ve yıkıma ilişkin encümen kararlarının yapı tatil tutanağında belirtilen esaslara göre belirlendiği ve bu sebeple söz konusu yapı tatil tutanağının para cezasına ve yıkıma dayanak oluşturduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen yapı tatil tutanağında ve bu tutanak esas alınarak tesis edilen para cezası ve yıkıma ilişkin encümen kararlarında hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptali gerekirken, dava konusu işlemlerin kısmen iptali ve kısmen de davanın reddi yolundaki mahkeme kararının davanın reddine ilişkin kısmında hukuki isabet, iptale ilişkin kısmında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.”

 30. İyi günler diliyorum, benimde bir sorum olacaktı, öncelikle kıymetli zamanınızı ayırdığınız için ve bunca insana yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Üç katlı altı daireli bir apartmanın en üst katında oturmaktayım, üst katlar yağışlarda su almaktadır. Sürekli olarak bir kaç sene de bir izolasyon yaptirmamiza rağmen kalıcı çözüm bulamıyoruz, bu yüzden açık olan dam diye tabir ettiğimiz binanın üstüne profilden dikmeler yapsak ve üzerini saç gibi malzemeyle kapatsak sorunu cozebilecez ancak bunun her hangi bir izne tabi olup olmadığını ve bir cezai işlemin bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyorum. Yaklaşık iki metre yüksekliğinde profil dikmelerin üzerine saç veya panel malzeme koymak suretiyle etrafı açık yağmur koruması yapmak istiyoruz.

  1. Dam olarak tabir ettiğiniz alan mimari projede ortak alan değilse, Danıştay 6. Dairesinin 09.10.2019 tarih ve E:2019/6837, K: 2019/8889 sayılı kararı sizin durumunuza cevap vermektedir. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir;

   “Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlığa konu sundurmanın, dubleks konutun üzerine metal profil çubuklar ile monte edildiği ve etrafı açık bir şekilde yapıldığı, bu durumun 22/12/2014 tarihli yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine, anılan imalatın mühürlendiği ve Kuşadası Belediye Encümeninin 27/03/2015 günlü, 413 sayılı kararı ile para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

   Dosyada bulunan fotoğraflar ve diğer belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davaya konu imalatın kapalı alan oluşturmayacak şekilde, güneş ve yağmurdan korunma amacına yönelik olduğu, taşıyıcı unsuru etkilemeyecek nitelikte olduğu ve sundurma tanımına uyduğu, söz konusu imalatın ruhsata tabi olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

 31. Öncelikle ilginiz için defa kez teşekkürler, dam diye bir ettiğim yer binanın üstü açık alan, ayrıca apartman ortak alan ancak bütün kat sakinleriyle ortak olarak kararlaştırdık ve binanın üstünü yağmurdan korumak amacıyla profilden etrafı açık bir şekilde yapılacaktır. Belediye çatı için tadilat ruhsatı gerektir diyor ancak bu yapacağımız profil direklerle üzeri saç kaplamalı etrafı açık olacak. Yine de gecerli midir? Kapatıp kullanım amaçlı olmayacaktır. Dört tarafı açık ve kullanım için bir yapı mevcut değildir l.

  1. Konuyla ilgili daha önce Danıştay 6. Dairesinin 09.10.2019 tarih ve E:2019/6837, K: 2019/8889 sayılı kararını da aktararak size cevap vermiştik. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bizimle irtibata geçip ücretli hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

 32. Merhaba ,

  Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyorum,değerli bir iş yapıp vatandaşı aydınlattığınız için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

  Bir sorum olacak ve tam bir tanım bulamadım.

  Kadıköy de bir bina girişinde 2 Dükkandan 1 i bana ait bir Cafe,ön tarafımıza rüzgar,yağmur,güneş vs hem sıcak hem soğuktan koruyabileceğim,basit şemsiye veya pergole artık ne uygun olur ise kapatmak istiyorum.Belediye binadan %51 muvaffakiyet almamız gerektiğini belirtti ama komple kapalı bir yer yapmasak bile bu muvafakatı almamız gerekli mi?
  Bel hizasında bir cam çit ve üstü büyük bir şemsiye ile ,şemsiyeye takılıp sökülebilen şeffaf plastik pencereler işe çözüm yapabilir miyiz?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Bahsettiğiniz alan binanın ortak alanı olduğundan, yönetim planında dükkanınızın kullanımına tahsis edilmediyse muvafakat alamdan yapamazsınız.

 33. Merhaba iyi çalışmalar diliyorum.Yapı kayıt belgesi alınmış ve çevre şehircilik bakanlığına gönderilen fotolarda pergulesi olmayan haliyle yeni yapılacak perguleye ruhsat gerekir mi acaba?Cevabınız için şimdiden teşekkürler…

 34. Merhabalar .
  Ben 8 katlı bir apartmanın birinci katında oturuyorum. altımda bir dükkan var üstü teras.
  Bu alanda benden önceki ev sahibi pergole çekmiş demir ayakları var üstü cam ile kapalı . 3 tarafıda acık. Daireme herhangi bir kapalı alan saglamıyor. Belediyeden gelip rapor tuttular 1 ay süre verdiler
  İlk sorum : Burayı ben değil müteahit yaptırmış benim ceza yemem söz konusu mu ?(Ortak alan olup olmadığını bilmiyorum haftaya arşivden öğreneceğim )
  ikinci sorum : Ortak alan olursa durum ne olur ? ortak alan olmazsa durum ne olur ? Tutanağın hukuki yaptırımı var mıdır eğer ortak alan değilse ?

  1. Bahsettiğiniz alan ortak alansa, tarif ettiğiniz imalat doğrudan ruhsata tabi kabul edilmektedir. Ortak alan değilse yaptığınız tanıma göre ruhsata tabi olmadığı anlaşılıyor. Siz yapmadığınız için para cezasının size verilmemesi gerekiyor. Ancak, belediyeler genelde tutanak tarihinde kim tapu sahibiyse ona para cezası verdikleri için dava açmanız gerekebilir.

 35. Merhabalar.
  10 bloklu bir sitedeyiz. Havuz kenarına yapılan camekan şeklinde yaklaşık 200 m2 lik oturma yerimiz belediyeye yapılan şikayet üzerine zabıtlandı. Burada site yönetimi ve diğer toplantılarımızı yapıyoruz. Yazın ve kışın hava muhalefetine maruz kalmadan oturabiliyoruz. Tüm kat maliklerinin kullanımına açık bu camekanlı sökülüp takılabilen malzemeden imal edilmiş oturma yerini nasıl zabıtlanabiliyor anlamış değilim.

  1. İmalatın fotoğrafını ve yapı tatil zaptını göremeden yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. fakat, bahsettiğiniz alan sitenin ortak alanı olduğundan ve ayrıca 200 m² alanın, pergola kabul edilmesi çok mümkün olmadığından ve muhtemelen kapalı bir alan olduğundan, yaptığınız alanın ruhsata tabi olduğunu düşünüyoruz

 36. 7 katlı 6 bloktan oluşan bir sitede son kat olan dubleks dairede oturuyorum. Tapuda çatı arasında odası olan daire olarak tanımlıdır. bir kısmı açık teras kısım yarım çatıdır. sitedeki bir çok daire yarım çatı olan kısımları açarak tamamını terasa çevirmiştir. sürekli su aldığı için ben de yarım çatı olan kısmı söküp izolasyon ile fayans döşeyip tamamını teras haline getirip üst kısmına da yağmur ve güneşten korunmak için sundurma gibi bir yapı ile terasın bu üstünü kapatmak istiyorum. Belediye yıkarım yaptırmam diyor. ancak etrafta bir çok teras kapatan var ve belli bir para ödeyip halletmişler. bana ise zorluk çıkarılıyor ne yapmam gerekir.

  1. Projede kapalı olarak görünen çatı kısımlarını açamazsınız. Bu alanlar ortak alan olarak kabul edilir. Sundurmayı sadece projede size ait olan teras kısmına yapabilirsiniz.

 37. Merhaba. İzmir Bornova’da bulunan 9 katlı Folkart time isimli sitenin 7. katında bulunan 1+1 dairemin teras balkonunun üzerini kendi önerecekleri şekilde bir tente veya pergola ile kapatabilmem konusunda site yönetimine birkaç kez ayrıntıları ile gerekçelendirerek yazdığım dilekçelerime, sırf dış görüntüyü bozar gerekçesi ile olumsuz yanıt verildi. Bu durumda yukarıda belirttiğiniz mevzuata uygun uygulamalardan birini yaptıracak olsam, site yönetimi sırf izin verilmedi veya dış görüntüyü bozuyor gerekçesi işe döktürebilir mi? İyi günler dilerim.

  1. Teras balkonu mimari projede sizin dairenize aitse, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde düzenlenen pergola/sundurma yapabilirsiniz. Bununla birlikte, Sitenin Yönetim Planında çatı teraslarına sundurma/pergola yapılamayacağı düzenlenmişse, bu konuda kat malikleri size karşı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilirler.

   1. Son bir sorum; site yönetimi tamamen yönetmeliğe uygun doğrama renginde yaptıracak olduğumuz bu pergolaya sırf dış görünümü değiştirdi gerekçesi ile dava açabilir mi? Değiştirmemiş olsa bile kazanabilir mi? Teşekkürler.

 38. hayırlı çalışmalar.Yaklaşık 3 yıldır market işletmekteyım.ön tarafını pergole veya sndviç panel ile kapatmak istedim.bana bina sakinlerin izin alamadan yapamazsın dediler.SADECE 2 KİŞİ İZİN VERMEYİNCE O ŞEKİLDE BIRAKTIM..BİNA SAKİNLERİNDEN İZİN ALMAMA GEREK KALMAYACAK ŞEKİLDE NASIL YAPABİLİRİM.TŞKRLR

  1. İşyerinizin ön tarafı binanın ortak alanı ise, tüm kat maliklerinin muvafakati olmadan pergola yapamazsınız. Ortak alan değilse veya yönetim planında işyerinize tahsis edilmişse, çekme mesafelerini ihlal etmeden ve kapalı alan oluşturmadan hafif yapı malzemesiyle pergola/sundurma yapabilirsiniz.

 39. bir sitede bazı daire sakinlerinin imara aykırı işlemlerinden dolayı ( çatı teras kapatma , bahçe katı kapama gibi ) iskan alınamadığı söylendi. ilgili kurumlardan bu kural dışı yapılaşmalar için herhangi bir yıkım yada ihtarda yok ama sonuçta iskan alınamıyor deniliyor. bu durumda nasıl bir yol izlenmeli.

  1. Kat Mülkiyeti Kanununa göre, projeye aykırılıkların yıkılması için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması için belediyeye başvuru yapılarak neticesine göre İdare Mahkemesinde dava açılabilir.

Yorum Yap

Yıldız (*) işareti ile işaretlenmiş alanlar zorunludur.